Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kapitola 8

 

V roce 1830 jsem odjel jako doprovod gevira Simi Baboviče do Palestiny, abych vzdal úctu svatým místům, a abych hledal pravdivé odpovědi na otázky v nejstarších dílech našich učenců, které se nacházejí v Palestině.
 
Poté co jsem přijel do Jeruzaléma, jsem se se svými dotazy obrátil na své souvěrce, své hledání jsem zahájil se svící v ruce ve starobylé kenase, postavené Ananem ha-Nasi.
Zde jsem našel mnoho starobylých děl karaimských autorů uložených ve skrytém depozitáři (genize) *) v zadní části jedné z místností, které se nachází pod budovou kenasy, knihy byly poškozeny díky vysoké vlhkosti.
 
Vybral jsem spisy, které zub času ušetřil, například knihu Agron (Lexikon), z pera karaima Davida ben Avrahama **), která byla částečně poškozená.
 
V Jeruzalémě se mi poštěstilo koupit u ribbi Avrahama Halevi, významného představitele obce, zachovalou kopii knihy Agron, dílo karaima Ali ben Sulejmana ***), a také knihu Ha’anak (Náhrdelník) dvoudílné dílo ribbi Moše ben Avrahama, komentáře ke knihám Žalmů, Jób, Kazatel, a také knihu Kinot (žalostné písně) Solomona ben Jerucham ****), komentáře našeho učitele Jefeta Halevi *****) k některým částem Pěti knih Mojžíšových, komentáře ke knihám proroků Izajáš a Jeremiáš, k některým malým prorokům a ke knize Daniel, pětidílnou knihu Sefer ha-Micvot (Kniha zákonů) od ribbiho Jefeta Harofe ben Cair ******).
 
Některé ze jmenovaných děl mi daroval výše zmíněný ribbi Avraham Halevi.
 
Mimo to jsem od ribbi Eljahu ha-Nasi, který přijel do Jeruzaléma z Egypta, aby se setkal se mnou a se Simou Babovičem, dostal darem dvě překrásné a velmi cenné knihy, arabsky psaný komentář ke knize Kazatel od Benjamina Nahavendi *******), a starší vydání arabsky psané knihy, která pojednává o nesmrtelnosti duše, o posmrtné odměně a trestu, a o vzkříšení mrtvých z pera Šlomo ha-Nasi ben Boaz ha-Nasi.
 
Mimo to, Eljahu ha-Nasi ručně přepsal na pergamenu napsanou knihu Ha-jichus (Rodokmen) a daroval jí Simovi Babovičovi.
 
Z této knihy jsem si pro sebe udělal opis na památku.
 
V Jeruzalémě jsem pečlivě hledal starobylé knihy Písma Svatého a přitom jsem narazil na mnoho zajímavých děl, například na úvod Salomona ben Jeruchama k desateru přikázání, jedná se o kázání, které pronesl v Egyptě, když mu bylo 13 let, úvod ribbi Leviho Halevi k Páté knize Mojžíšově, několik stránek starobylé ručně psané modlitební knihy a mnoho dalších děl, týkajících se původu karaimů.
 
*) Geniza - místo, kde jsou uloženy staré a poškozené svitky Tóry a modlitební knihy. Svou genizu měla každá kenasa, a často i škola, neboť je považováno za hřích ničit knihy, které obsahují Boží Jméno.
 
**) David ben Avraham al-Fasi žil koncem 9-ho a počátkem 10-ho století. Své dílo Agron psal mnoho let, jedná se o jakýsi encyklopedický slovník, který obsahuje podrobné informace o biblické hebrejštině.
 
***) Agron - dílo Aliho ben Sulejmana, který žil v 10-tém století. Jedná se o slovník, který obsahuje mnoho jedinečných vysvětlení a hlubokých znalostí. Kniha je napsána arabsky.
 
****) Salomon ben Jerucham žil v 10-tém století, a vedl ohnivou polemiku s talmudisty, zejména se slavným Sadjou Gaonem. Kinot jsou komentáře ke knize Pláč Jeremiášův.
 
*****) Jefet ben Ali ha-Basri se narodil roku 915 a zemřel v roce 1010. Znamenitě ovládal biblickou hebrejštinu a arabštinu, do které přeložil Bibli. Je autorem respektovaných výkladů Bible.
 
******) Jefet Harofe ben David (ben Cair) žil v 13-tém století, je autorem knihy Sefer Hamicvot, která je výkladem náboženských a světských zákonů Bible.
 
*******) Benjamin Nahavendi žil v 9 století, a napsal mnoho děl náboženské povahy. Jeho výklady Bible jsou napsány jasným a přesným jazykem.